FAQs Complain Problems

समाचार

पर्यटकीय गाउ तुर्लुंगकोट

Read More

भोटेओडार

Read More

About Sundarbazar Municipality

 Sundarbazar Municipality lies in Lamjung District in the Province No. 4 of central Nepal.  Sundarbazar Municipality is created by merging different 9 v.d.c's of Lamjung district.

Area of Sundarbazar Municipality: 72.03 Sq. km

Population : 26864

Total no: of wards: 11

Detail information is tabulated below:

Pages

Facebook Feed

News & Notices

 • नोभेल कोरोना भाइरसको जोखिमबाट असहज अवस्था उत्पन्न भएकाले यस सुन्दरबजार नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा नं ६, ७, ८ र ९ का वडा कार्यालयहरु आज २०७७ आश्विन ५ गतेदेखि एक हप्ता नगर प्रमुखज्यूको निर्देशन...
  मिति: Monday, September 21, 2020 - 09:22

Official

Mayor
9856047631
Deputy Mayor
9856047632

Services

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका राजश्व शाखा
सेवा शुल्कः- सेवा नि:शुल्क, घर जग्गा वहाल कर = वहाल रकमको १२ %
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • घर जग्गा वहाल सम्झौता पत्र
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सबै प्रकृया पुगेको ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका
सेवा शुल्कः- ५०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • कम्पनी वा गुठीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र बिधान
 • व्यवस्थापन समितिको निर्णय
 • कर चुक्त्ता प्रमाणपत्र
 • नगर शिक्षा समितिको सिफारिस
 • निरीक्षण प्रतिबेदन
 • अघिल्लो तह / कक्षाको संचालन अनुमती पत्र
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सबै प्रकृया पुगेको ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका
सेवा शुल्कः- १०,०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • कम्पनी वा गुठीमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र बिधान
 • व्यवस्थापन समितिको निर्णय
 • कर चुक्त्ता प्रमाणपत्र
 • नगर शिक्षा समितिको सिफारिस
 • निरीक्षण प्रतिबेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सबै कागजात पेस गरेको ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका योजना शाखा
सेवा शुल्कः- नि : शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
 • वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र।
 • प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन।
 • प्राविधिक MEASUREMENT BOOK।
 • योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर/फोटो।
 • उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
 • योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस।
 • खर्चको विल भर्पाईहरु रु २००००। विस हजार भन्दा माथीको VAT विल र कम रकमको PAN  विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
 • डोर हाजिर फारम (प्रमाणित)।
 • खर्च सार्वजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
 • सार्वजनिक परीक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
 • विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल (अनिवार्य)।
 • सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र, निर्माण व्यवशायी, फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजकनै पेश गर्नुपर्नेछ। भर्पाई मान्य हुने छैन।
 • जाँचपास तथा फरफारक समितिको निर्णय सिफारिस।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका योजना शाखा
सेवा शुल्कः- नि : शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि।
 • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि।
 • आयोजनाको लागत अनुमान विवरण।
 • उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय।
 • आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका।
 • खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात।
 • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो।
 • योजनाको छाप।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका राजश्व शाखा
सेवा शुल्कः- सेवा नि शुल्क ,कर = मुल्यांकनको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-

प्रथम पटक तिर्दा

 • एकिकृत सम्पत्तिको विवरण दाखिला फारम (नगरपालिकामा उपलब्ध हुने )
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा सक्कल र एक प्रति फोटोकपी

अन्य बेलामा तिर्दा

 • पुरानो एकिकृत सम्पत्ति तिरेको रसिद
 • ( कुनै कित्ता घट भए जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा )
 • ( कुनै कित्ता थप भए किकृत सम्पत्तिको विवरण दाखिला फारम (नगरपालिकामा उपलब्ध हुने ) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि  र जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा  )
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- अमिन
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका प्राबिधिक शाखा
सेवा शुल्कः- प्रति कित्ता रु २०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नापी नक्सा
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस रु १५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी
 • संभव भएसम्म हराएको कागजातको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- विधुत जडानका लागि पक्की घर रु ३०० , कच्ची घर रु २०० ; धारा जडान सिफारिस रु ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा
 • घरनक्सा पास इजाजत पत्र
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रयोजन र आय अनुसार बिभिन्न दर रहेको
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • व्यापार व्यवसाय भए दर्ता प्रमाणपत्र
 • स्थलगत निरिक्षण प्रतिबेदन
 • अन्य आवश्यक कागजपत्र

Pages

जानकारी

Google Map