सूचना तथा समाचार

करार सेवा सम्वन्धी सूचना

यस कार्यालयबाट प्रकाशित आवश्यकता सम्वन्धी सूचना देहाय बमोजिम हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको ब्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/१०/२५

प्लाष्टिक जन्य फोहोर न्यूनिकरणका लागि सूईराे अभियान

सुन्दरबजार नगवरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य फोहोर न्यूनिकरणका लागि हालै एक समाराेहका बीच सुईरो अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि करीब ६० सेमीको ग्याविन तारको २ थान सूईरो प्रत्येक घर धुरीलाई वितरण गरिने छ । उत्त सूईराेमा रि युज गर्न मिल्नेे र नमिल्ने गरी २ थरी प्लाष्टिक प्वाल पारी राखिनेछ । प्ला

सुन्दरबजार नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषदको सूचना

सादर निमन्त्रणा

श्री ..................................................ज्यू,
.....................................................।

लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना नं. २/ ०७२/७३, मिति २०७२/०७/२३

पदपूर्ति समिति
सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालय
सुन्दरबजार, लमजुङ

लिखित परीक्षाको नतिजा
सूचना नं. २/०७२/७३, मिति: २०७२/०७/२३

वेबसाइट सन्चालन सम्बन्धमा

२०७२ श्रावन महिनावाट सुन्दरबजार नगरपालिकाको website संचालनमा आएको छ । sundarbazarmun.gov.np मा गएर सुन्दरबजार नपाको बिभिन्न क्रियाकलाप र सुचनाहरु हेर्न सक्नु हुनेछ ।

Pages