सूचना तथा समाचार

MTMP का लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति - २०७२/११/९

करार सेवा सम्वन्धी सूचना

यस कार्यालयबाट प्रकाशित आवश्यकता सम्वन्धी सूचना देहाय बमोजिम हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको ब्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/१०/२५

Pages