सूचना तथा समाचार

लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना नं. २/ ०७२/७३, मिति २०७२/०७/२३

पदपूर्ति समिति
सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालय
सुन्दरबजार, लमजुङ

लिखित परीक्षाको नतिजा
सूचना नं. २/०७२/७३, मिति: २०७२/०७/२३

सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालयको प्रगती विवरण ०७१/०७२

सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यलयको प्रगती विवरण ०७१/०७२    

Pages