सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालयको प्रगती विवरण ०७१/०७२

सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यलयको प्रगती विवरण ०७१/०७२    

१    नगरपालिकाको कार्यलय कृर्षी हाट बजारमा स्थान्तरण । 
२    नगरपालिकाको कार्यलय निर्माण मर्मत ।
३    टिपर खरिद ।
४    एकिकृत कर तर्जुमा समिती गठन ।
५    पदपूर्ती समिती गठन ।
६    वडा नागरिक मञ्च गठन। (५,६ र८ मा नभएको )
७    टोल सुधार समिती गठन । शौचालय निर्माण ÷खा.पा जडान ।
८    कम्प्युटर प्रविधी बाट कामकाज ।
९    भू–कम्प क्षतीको अनुगमन र राहत वितरणमा समन्वय ।
१०    कार्यलयमा बिजुली जडान
११    नगर स्तरीय संयन्त्र गठन ।
१२    योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
१३    प्रथम नगर सार्वजनिक सुनुवाई (कुन्छा)

२०७२/२०७३  

१    ई .एफ.एल .जि कार्यक्रम सञ्चालन हुने ।
२    भवन निर्माण तथा नक्सा पास  सम्बन्धी कार्यक्रम ।
३    योजना सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यन्वयन ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.